Alpex Group s.r.o.

Premio - vec dôvery !

Jazdy by mladým vodičom mali poskytnúť skúsenosti
Jazdy by mladým vodičom mali poskytnúť skúsenosti

Jazdy by mladým vodičom mali poskytnúť skúsenosti

Jazdy a skúšky v autoškole by mladým vodičom mali poskytnúť reálnejšie vodičské skúsenosti
Inštruktori v autoškolách si myslia, že súčasné skúšky nepripravia mladých vodičov na bezpečnú jazdu na ceste.
Inštruktori volajú po simuláciách „reálnych situácií,“ keď na nováčikov v priebehu jázd i skúšok pôsobia rôzne podnety rozptyľujúce ich pozornosť.
Postupný systém získavania vodičského oprávnenia a povinný kondičný výcvik by pomohli začínajúcim vodičom získať viac skúseností a zvýšiť sebavedomie.

Bratislava 9. januára 2014 – Len 23 % inštruktorov autoškôl si myslí, že mladí vodiči v Európe po úspešnom zložení skúšky dostatočne chápu, čo znamená bezpečné správanie sa na ceste. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Goodyear a Európskej asociácie autoškôl (EFA). Najmenej presvedčení o vhodnosti súčasných skúšok sú inštruktori autoškôl v Českej republike (11 %).

56 % európskych inštruktorov autoškôl podporuje zaradenie podnetov rozptyľujúcich pozornosť do výcviku. Malo by to slúžiť na to, aby mladí vodiči boli lepšie pripravení na reálne situácie. Myšlienku podporilo najviac respondentov vo Veľkej Británii (96 %).V Českej republike sa kladne vyjadrilo najmenej inštruktorov (36 %).
Súčasne sa 56 % európskych inštruktorov domnieva, že skúšky v autoškolách by mali zahŕňať viac „reálnych“ situácií, ako je jazda, pri ktorej vodičov rozptyľujú rôzne podnety, núdzové brzdenie či neočakávaný manéver, aby boli mladí začiatočníci dostatočne pripravení na skutočné vodičské prostredie.
Učitelia v autoškolách poukazujú aj na skutočnosť, že súčasné testy neposkytujú dostatočné vedomosti o tom, ako udržiavať vozidlo v bezpečnom stave. Inštruktori v Českej republike, Nemecku, Rakúsku a v Belgicku najmenej veria, že skúšky v ich autoškolách dokážu mládež dostatočne poučiť o údržbe bezpečného vozidla. Väčšina inštruktorov si myslí, že prevenciou tejto skutočnosti by mohlo byť zaradenie niekoľkých kľúčových pokynov na údržbu vozidla do vodičských skúšok.
Vyššie pokuty, postupné získavanie vodičského oprávnenia a kondičný výcvik pripraví mladých vodičov zodpovednejšie
Vzhľadom na postoj mladých ľudí k výcviku v autoškole a k širokej škále faktorov, ktoré vedú k nesprávnemu správaniu sa za volantom, niet divu, že 52 % inštruktorov si myslí, že európske úrady by mali zaviesť postupné získavanie vodičského oprávnenia, aby nováčikovia nadobudli vodičské skúsenosti a zručnosti postupne.[1] V Južnej Afrike podpora postupného systému získavania vodičského oprávnenia dokonca stúpa až k 80 %.
Inštruktori, ktorí sú za postupný systém získavania vodičského oprávnenia
Názory na povinné kondičné testy sa rozchádzajú. Necelá polovica inštruktorov (45 %) žiada úrady, aby zvážili zavedenie povinnosti absolvovať kondičný výcvik i po zložení skúšky. Týmto spôsobom by si mladí vodiči mali zvýšiť sebavedomie a získať skúsenosti v rôznych podmienkach (napr. v zimných podmienkach alebo na diaľnici). Napriek tomu, že tento postup je vhodný, inštruktori sa zhodujú, že 43 % nových vodičov by po úspešnom zložení skúšok nemalo o kondičný výcvik záujem.
John Lepine, predseda Európskej asociácie autoškôl, komentoval výsledky výskumu týmito slovami: „Je preukázané, že postupný systém získavania vodičského oprávnenia obmedzuje počet smrteľných dopravných nehôd medzi začínajúcimi vodičmi. Skúsenosti na ceste nemožno nijako nahradiť. K zavedeniu povinnosti dopracovať sa k skúsenostiam za volantom postupne a pod dohľadom nás čaká ešte dlhá cesta, na jej konci sú však bezpečnejšie európske cesty.“
Michel Rzonzef, viceprezident spoločnosti Goodyear EMEA pre divíziu osobných pneumatík, dodáva: „Získanie vodičského preukazu je pre mladého človeka významným krokom k nezávislosti. Aby boli mladí vodiči dostatočne pripravení, musia im inštruktori, úrady i naše priemyslové odvetvia čo najviac pomôcť zvládať skutočné podmienky na cestách. Tento prieskum odhaľuje, že medzi formálnou výučbou a skúsenosťami na ceste je veľká priepasť.“
Firemným záväzkom spoločnosti Goodyear je osveta v oblasti bezpečnej jazdy. Spoločnosť Goodyear je popredným výrobcom inovatívnych pneumatík s pokrokovými technológiami, ktoré motoristom pomáhajú jazdiť bezpečne, bez ohľadu na podmienky, ktorým môžu byť vystavení.
O metodike prieskumu
Prieskum realizovala spoločnosť ReputationInc pre spoločnosť Goodyear EMEA, aby lepšie pochopila postoj inštruktorov autoškôl k povedomiu o bezpečnosti cestnej premávky a poznala názory mladých vodičov. Prieskum zahŕňal 37 otázok a oslovil inštruktorov autoškôl v pätnástich krajinách. V každej krajine sa zistil celkový počet inštruktorov a zodpovedajúca vzorka z každej krajiny vyplnila dotazník. Odpovede na otázky z dotazníkov sa porovnali a posúdili na úrovni jednotlivých krajín, ale i v EU ako celku. V analýze EU boli zahrnuté krajiny: Rakúsko, Belgicko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Holandsko, Poľsko, Švajčiarsko, Španielsko, Veľká Británia (n = 2 334).
 
Práca v teréne prebiehala od augusta do septembra roku 2013. Rozhovory prebiehali na internete, v miestnom jazyku danej krajiny. Výsledky prieskumu sú k dispozícii na požiadanie.                  
 
O spoločnosti Goodyear
Goodyear je jeden z najväčších svetových výrobcov pneumatík. Spoločnosť zamestnáva približne 69 000 pracovníkov a svoje výrobky vyrába v 52 závodoch v 22 krajinách sveta. Dve inovačné centrá (Akron – Ohio a Colmar-Berg – Luxembursko) sa snažia o rozvoj najmodernejších výrobkov a o služby, ktoré stanovia technologické a výkonnostné štandardy pre celé odvetvie.
 
Spoločnosť Goodyear má za sebou 111 rokov cenných skúseností vo vývoji nevyhnutnej súčasti každého automobilu – pneumatiky. Veríme preto, že je našou povinnosťou zúčastniť sa debát o bezpečnosti pneumatík.
Chceme sa podieľať na bezpečnejšom cestovaní. V Európe patrí spoločnosť Goodyear medzi signatárov Európskej charty bezpečnosti cestnej premávky (ERSC). Spoločnosť Goodyear podporila myšlienku európskeho značenia pneumatík, ktoré zákazníkom uľahčí posúdiť vlastnosti pneumatiky z hľadiska životného prostredia a bezpečnosti. Spoločnosť Goodyear podporuje povinné zavedenie systému kontroly tlaku v pneumatike – elektronického systému, ktorý sleduje tlak vzduchu vnútri pneumatiky – do všetkých nových osobných automobilov od roku 2012 a všetkých predávaných automobilov od roku 2014. Spoločnosť Goodyear rovnako podporuje myšlienku zavedenia právnej úpravy používania zimných pneumatík vo všetkých členských štátoch Európskej únie zvyšujúcej bezpečnosť cestnej premávky v zimných podmienkach. Spoločnosť Goodyear sa spolu s kompetentnými osobami venuje názorným ukážkam dôležitosti bezpečnosti na cestách.
 
Viac informácií o spoločnosti Goodyear a jej produktoch nájdete na www.goodyear.sk.
 
O Európskej asociácii autoškôl (EFA)
EFA reprezentuje záujmy 25 asociácií autoškôl z 24 európskych krajín vo všetkých európskych úradoch, inštitúciách a organizáciách, ktoré sa týkajú výučby v autoškole: platy inštruktorov v autoškolách, rozvoj vodičov, ďalší výcvik začínajúcich vodičov, ekologicky šetrná jazda, všetky otázky týkajúce sa bezpečnosti cestnej premávky. Podporuje iniciatívy, ktoré vedú k zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.
 
Hlavným cieľom je: harmonizácia výcviku a skúšok inštruktorov, príp. učiteľov v autoškolách, príprava a harmonizácia osnov a vzdelávacích konceptov výcviku všetkých kategórií vodičov, príprava a harmonizácia osnov pokročilého výcviku všetkých kategórií vodičov, harmonizácia vzdelávania a skúšok vodičov, harmonizácia štandardov testovacích organizácií a skúšajúcich. EFA je profesijná asociácia neutrálna v politických či náboženských záležitostiach.
 

[1] Existujú tri kroky či tri fázy k novému vodičskému oprávneniu. Prvým je získanie vodičského povolenia, ďalším je obmedzené dočasné vodičské oprávnenie a poslednou fázou je získanie plnohodnotného vodičského preukazu. Systém postupného získavania vodičského oprávnenia spravidla obmedzuje jazdu v noci, na diaľniciach a bez dozoru v úvodných fázach. Postupom času a s ďalšími testami sú tieto obmedzenia zrušené, až jednotlivec získa plnohodnotný vodičský preukaz.